วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตารางสอบกลางภาค วิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ห้อง 19-1206

เวลา 9.00-10.30
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา 10.30-12.00
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์